ConocoPhillips søker om boring av letebrønnen Hasselbaink (2019/9186)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 25/7-9 S Hasselbaink i PL 917.

Letebrønn Hasselbaink er lokalisert i Nordsjøen, 5 km øst for Ringhorne/Balder og ca 15 km nordvest for Jette/Jotun. Korteste avstand til norskekysten (Utsira) er 145 km.

Boringen er planlagt gjennomført med boreriggen Leiv Eiriksson. Tidligst forventet oppstart er november 2019 og total varighet, inkludert teknisk sideste og kjerneboring, samt to geologiske sidesteg er estimert til 70 dager.

Havbunnen i området er løs til svært løs siltig sand. Det ble ikke identifisert noen rødlistede arter eller særskilt sårbar fauna eller habitat. Sjøfjær ble observert på tvers av alle transekter i lave tettheter.

Søknaden omfatter utslipp av 143 tonn borekaks på havbunnen fra topphullet og 467 tonn borekaks fra 17 ½" og 9 7/8'' fra riggen. I tillegg søker ConocoPhillips om bruk av kjemikalier i rød kategori, utslipp av kjemikalier i gul og grønn kategori og utslipp til luft.

ConocoPhillips har valgt Tau olje som referanseolje for miljørisiko- og beredskapsanalysene for Hasselbaink. Oljen danner stabile olje-i-vann-emulsjoner med sakte vannopptak og er egnet for mekanisk opptak. Emulsjonens potensiale for kjemisk dispergering er begrenset. Konsekvensene av et større utilsiktet utslipp i forbindelse med boringen av Hasselbaink vil variere for de ulike artene, og er avhengig av når utslippet finner sted. Konsekvenspotensialet er størst for sjøfuglene i åpent hav, noe mindre for kystnær sjøfugl og kystsel. Det er beregnet svært lave konsentrasjoner av hydrokarboner i vannsøylen. Ingen områder har oljekonsentrasjoner > 50 ppb. Potensialet for skader på bestandsnivå for fisk vurderes derfor som begrenset. Hendelser med de største utslippsratene og lengste varighetene vil kunne berøre både Nordsjøen, Norskehavet og Skagerrak. Et større utilsiktet utslipp (utblåsning) vil kunne berøre deler av norskekysten fra Østfold til Nordland, med 10-72 % sannsynlighet for stranding i 12 av NOFOs eksempelområder.

Basert på vektet rate ved en utblåsning på 4510 m3/døgn har ConocoPhillips beregnet et beredskapsbehov i åpent hav på 8 NOFO systemer med HiVisc opptakere. ConocoPhillips foreslår responstid for første system på 8 timer og fullt utbygd barriere innen 24 timer. For kysten er dimensjonerende beredskapsbehov beregnet til 5 kystsystemer.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 30. august 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema