Aker BP søker om gruslegging ved Ærfuglfeltet (2019/399)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse etter forurensningsloven for gruslegging i forbindelse med legging av rørledninger på Ærfugl - tidligere Snadd i Norskehavet.

Havbunnsundersøkelser har avdekket sårbare habitattyper og enkelte rødlistearter i området for grusleggingen. Dette inkluderer to habitattyper på norsk rødliste for habitater (korallhage, øyekorallstrukturer) og seks rødlistearter (steinkorall, sikksakkorall, bløtkorallen Swiftia pallida og uer, samt sannsynligvis artene Virgularia glacialis og Axinella rugosa). I tillegg ble det avdekket to habitater med henholdsvis sjøpenn og aggregering av dypvannssvamp, angitt som truet eller nedadgående på OSPARs liste.

Aker BP opplyser at denne informasjonen er blitt benyttet i prosjektplanleggingen for å minimere konsekvensene for verdifull havbunnsfauna. Operatøren har utført en konsekvensutredning der konsekvensene ved aktiviteten er funnet å være begrensete.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 2. april 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

27.03.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker