Aker BP søker om endring av utslippstillatelse på Alvheim (2019/144)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP, om endring av tillatelse etter forurensningsloven til boring og drift på Alvheimfeltet i Nordsjøen.

Aker BP søker om tillatelse til å bore inntil 7 brønner per år, mot 4 brønner i gjeldende tillatelse.

Aker BP søker videre om økning i forbruk og utslipp av stoff i svart kategori. Bakgrunnen for dette er økt forbruk av sporstoff (ikke utslipp) og inkludering av smøreolje fra neddykkede sjøvannspumper i tillatelsen. Omsøkt forbruk og utslipp av stoff i rød kategori (uten oljebasert borevæske) er lavere enn i gjeldende tillatelse. På grunn av økningen i boreaktiviteten søker Aker BP om økte utslipp av stoff i gul kategori, et betydelig økt forbruk av oljebasert borevæske, og økte utslipp til luft fra flyttbare innretninger. 

Aker BP søker også om endret responstid for første opptakssystem fra 5 timer til 9 timer, basert på endret frigivelsestid for nærmeste opptakssystem. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 18. mars 2019, jf. forurensningsforskriften  36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

25.02.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker