Aker BP søker om boring på Ærfugl (2019/399)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven til produksjonsboring på Ærfugl-feltet ved Skarv i Norskehavet.

Havbunnsundersøkelser har avdekket sårbare habitattyper og enkelte rødlistearter i området for aktiviteten. Dette inkluderer to habitattyper på norsk rødliste for habitater (korallhage, øyekorallstrukturer) og seks rødlistearter (steinkorall, sikksakkorall, bløtkorallen Swiftia pallida og uer, samt sannsynligvis artene Virgularia glacialis og Axinella rugosa). I tillegg ble det avdekket to habitater med henholdsvis sjøpenn og aggregering av dypvannssvamp, angitt som truet eller nedadgående på OSPARs liste. 

Aker BP opplyser at denne informasjonen er blitt benyttet i prosjektplanleggingen for å minimere konsekvensene for verdifull havbunnsfauna. Operatøren har utført en konsekvensutredning der konsekvensene ved aktiviteten er funnet å være begrensete.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 31. juli 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker