Aker BP søker om boring av letebrønnen Nidhogg (2019/9062)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 6506/5-1 S Nidhogg i PL 1008.

Brønnen ligger i Norskehavet, ca. 47 km nord for Åsgard B og ca. 52 km sørvest for Skarv. Korteste avstand til land er 203 km (Vikna kommune).

Brønnen skal bores med boreriggen Deepsea Nordkapp, og tidligste oppstart for leteboringen er i Q4 2019. Ved funn vil et teknisk sidesteg bli boret for datainnsamling. Varighet av operasjonen er estimert til 27 dager ved tørr brønn og 6 dager ekstra ved funn.

Vanndypet på lokasjonen er 409 m og visuelle undersøkelser viser at sjøbunnen består hovedsakelig av sand og leire med partier av stein og steinblokker. Bløtbunn med enkeltkolonier (< 5 per 25 m2) av bambuskorall (Isidella lofotensis) er registrert gjennomgående langs alle transekter som er undersøkt visuelt. Innenfor 500 m rundt brønnlokasjonen er det funnet tre områder klassifisert som korallskogsbunn, hvorav nærmeste ligger ca. 37 m vest for brønnlokasjonen og to ligger mer enn 400 meter sørøst for denne. Hardbunnskorallen Paragorgia arborea forekommer kun som enkeltindivider innenfor 500 meter-sonen. Det ble ikke avdekket levende Desmophyllum pertusum i undersøkelsesområdet. Aker BP søker om å slippe ut ca. 606 tonn borekaks på havbunnen fra boring av de to øverste seksjoner.

Aker BP forventer å finne hydrokarboner med egenskaper tilsvarende Skarv kondensat. Vektet rate er beregne til 4436 Sm3/døgn for en overflateutblåsning, og 4462 Sm3/døgn for en sjøbunnsutblåsning. Det er forventet at kondensatet vil spres raskt på sjøoverflaten med en høy grad av fordamping og naturlig nedblanding i vannmassene. Aker BP har beregnet et beredskapsbehov på 2 NOFO systemer, hvorav første system vil være operativt innen 10 timer.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 23. august 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kystverket

02.09.19

Vedtak

Tema