Aker BP søker om boring av Nipa (2019/8203)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om tillatelse til boring av letebrønn 30/12-2 Nipa i PL 986 i Nordsjøen.

Brønnen ligger i Nordsjøen, omlag 52 km sør for Oseberg B og 60 km nord for Heimdal. Operasjonen, som inkluderer boring (hovedbrønn og potensielt 1 teknisk sidesteg) og tilbakeplugging, er planlagt startet opp tidligst i august og vare i omlag 3 uker for hovedbrønn og 1 uke for eventuelt sidesteg.

Borelokasjonen ligger ca. 14 km sør for tobisfeltet Vikingbanken. Hovedbrønnen planlegges boret med vannbasert borevæske med utslipp av borevæske og borekaks til sjø. Det er ikke påregnelig at borekaks vil spres til tobisområdet.

Det er forventet å finne olje med egenskaper lik Oseberg Øst-oljen, som er en middels tung olje med moderat innhold av voks og asfaltener. Potensielle oljemengder på sjøen ved en utblåsning er relativt lave, med vektede utslippsrater på 566 og 511 Sm3 olje/døgn for hhv. overflate- og sjøbunnsutslipp. Miljørisikoen er beregnet å være moderat til lav over hele året, størst i vintersesongen med 29% av selskapets akseptkriterier i kategorien alvorlig miljøskade for lomvi. I øvrige sesonger er miljørisikoen opptil 11-14%. Det er beregnet et beredskapsbehov på 2 NOFO-systemer for alle sesonger. Aker BP foreslår responstid for første system på 11 timer og 24 timer for andre system. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 31. juli 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker