Foreslår kvalitetsnorm for villrein (2019/13819)

Etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet med dette forslag til kvalitetsnorm for villrein på høring.

Klima- og miljødepartementet har fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak 23. mai 2016 gjennom oppdrag til Miljødirektoratet om å utvikle faggrunnlag og legge fram forslag til en kvalitetsnorm for villrein med hjemmel i naturmangfoldloven § 13. Kvalitetsnormen skal være retningsgivende for myndighetenes forvaltning i alle saker som har betydning for villrein og skal gi myndighetene et best mulig grunnlag for forvaltningen av bestandene og leveområdene, og faktorene som påvirker disse.

Forslaget til kvalitetsnorm for villrein bygger på faglige råd fra en uavhengig og bredt sammensatt ekspertgruppe nedsatt av Miljødirektoratet, jf. NINA Rapport 1400. Med bakgrunn i rapporten har Miljødirektoratet utarbeidet vedlagte høringsnotat. Vi ber spesielt om kommentarer til vedlegget "Kvalitetsnorm for villrein (Rangifer tarandus)", og til kapitlene 3.7 og 3.8 i høringsnotatet. Det er selvsagt åpent for å gi kommentarer også til andre deler av høringsnotatet.

Mer informasjon finner du i Miljødirektoratets høringsnotat. Alle høringsdokumentene finnes i høyremenyen. Skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden.

Høringsfristen er 25. mars 2020.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Breheimen nasjonalparkstyre: Uttale fra Breheimen nasjonalparkstyre

25.03.20

Firma: Breheimen nasjonalparkstyre

Fylkesmannen i Innlandet: Høyring - Kvalitetsnorm for villrein

20.03.20

Firma: Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Innlandet - org.nr. 974 761 645: Kvalitetsnorm for villrein

20.03.20

Firma: Fylkesmannen i Innlandet - org.nr. 974 761 645

Oppdal kommune: Høring kvalitetsnorm villrein

12.03.20

Firma: Oppdal kommune

Fylkesmannen i Vestland: Høyringssvar til sak 2019/13819

06.03.20

Firma: Fylkesmannen i Vestland

Villreinutvalet for Nordfjella

05.03.20

Firma: Villreinutvalet for Nordfjella

Statens vegvesen

04.03.20

Firma: Statens vegvesen

Innlandet fylkeskommune

04.03.20

Firma: Innlandet fylkeskommune

Direktoratet for mineralforvaltining

04.03.20

Firma: Direktoratet for mineralforvaltining

Fylkesmannen i Oslo og Viken

04.03.20

Firma: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Eidfjord kommune

04.03.20

Firma: Eidfjord kommune

_Forum for natur og friluftsliv Agder

03.03.20

Firma: _Forum for natur og friluftsliv Agder

Hardangervidda Grunneigarsamband

03.03.20

Firma: Hardangervidda Grunneigarsamband

Norsk institutt for naturforskning, NINA: Høring kvalitetsnorm villrein

02.03.20

Firma: Norsk institutt for naturforskning, NINA

Harald Kvaalen: Kvalitetsnorm for villrein

02.03.20

Firma: Harald Kvaalen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Høringssvar - Kvalitetsnorm for villrein

02.03.20

Firma: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Reinheimen-Breheimen Villreinutval: Høyring villreinnorm

02.03.20

Firma: Reinheimen-Breheimen Villreinutval

Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen: Høyring – kvalitetsnorm for villrein

02.03.20

Firma: Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen

Høgskolen i Innlandet: Høring – kvalitetsnorm villrein

02.03.20

Firma: Høgskolen i Innlandet

Trøndelag fylkeskommune

02.03.20

Firma: Trøndelag fylkeskommune

Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell Reinsjøfjell: Høringsuttale kvalitetsnormen

02.03.20

Firma: Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell Reinsjøfjell

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet: Høringsuttale kvalitetsnormen

02.03.20

Firma: Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Fjellstyra på Hardangervidda: Kvalitetsnorm for villrein

02.03.20

Firma: Fjellstyra på Hardangervidda

Reinheimen-Breheimen villreinutvalg: Kvalitetsnorm for villrein

01.03.20

Firma: Reinheimen-Breheimen villreinutvalg

NJFF, Skogeierforbundet, Bondelaget, Statskog, Fjellstyresambandet, Naturvernforbundet, NU, Sabima, Norsk Friluftsliv, WWF: Kvalitetsnorm for villrein, fellesuttalelse

28.02.20

Firma: NJFF, Skogeierforbundet, Bondelaget, Statskog, Fjellstyresambandet, Naturvernforbundet, NU, Sabima, Norsk Friluftsliv, WWF

NJFF, Skogeierforbundet, Bondelaget, Statskog, Fjellstyresambandet, Naturvernforbundet, NU, Sabima, Norsk Friluftsliv, WWF: Kvalitetsnorm for villrein, fellesuttalelse

28.02.20

Firma: NJFF, Skogeierforbundet, Bondelaget, Statskog, Fjellstyresambandet, Naturvernforbundet, NU, Sabima, Norsk Friluftsliv, WWF

Norges Jeger- og Fiskerforbund: Høring kvalitetsnorm for villrein

28.02.20

Firma: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Rollag kommune

27.02.20

Firma: Rollag kommune

Statens kartverk

26.02.20

Firma: Statens kartverk

Hardangervidda villreinutval: Høringssvar kvalitetsnorm for villrein

26.02.20

Firma: Hardangervidda villreinutval

Fylkesmannen i Innlandet: Miljøkvalitetsnorm for villrein

26.02.20

Firma: Fylkesmannen i Innlandet

Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten: Miljøkvalitetsnorm for villrein

26.02.20

Firma: Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten

Vinje kommune, Plan- og miljøutvalet: Kvalitetsnorm for villrein - høyring

25.02.20

Firma: Vinje kommune, Plan- og miljøutvalet

Forsvarsdepartementet

24.02.20

Firma: Forsvarsdepartementet

Universitetet i Sørøst-Norge , Institutt for natur, helse og miljø

24.02.20

Firma: Universitetet i Sørøst-Norge, Institutt for natur, helse og miljø

Rendalen kommune

24.02.20

Firma: Rendalen kommune

Ulvik herad

24.02.20

Firma: Ulvik herad

Samferdselsdepartementet

18.02.20

Firma: Samferdselsdepartementet

Villreinnemnda for Forollhogna: Kvalitetsnorm for villrein

13.02.20

Firma: Villreinnemnda for Forollhogna

Sør-Fron kommune: Kvalitetsnorm for villrein

11.02.20

Firma: Sør-Fron kommune

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø: Miljøkvalitetsnorm for villrein

07.02.20

Firma: Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemda for Setesdalområdet

03.02.20

Firma: Villreinnemda for Setesdalsområdet

HESTETUN GARTNERI AS: VESTJOTUNHEIMEN

12.12.19

Firma: HESTETUN GARTNERI AS

Naustdal kommune

10.12.19

Firma: Naustdal kommune

Tema

Relaterte lenker