Naturmangfold

Her finner du aktuelle høringer om endringer for arter og naturområder  i Norgefra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Foreslår kvalitetsnorm for villrein (2019/13819)

Etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sender Miljødirektoratet med dette forsla... 02.12.19

Tilskudd for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene (2019/2162)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til forskrift om tiltak for å gi barn og unge... 02.05.19

Foreslår endringer i jakttid på villrein (2019/4385)

Miljødirektoratet foreslår endringer i jakttider på villrein i Hardangervidda... 02.05.19

Foreslår handlingsplan for elvemusling (2018/11163)

Miljødirektoratet legger forslag til ny handlingsplan for elvemusling ut på høring.... 25.09.18

Søker om bruk av rotenon for å fjerne gjedde (2018/6671)

Fylkesmannen i Trøndelag søker om tillatelse til bruk av CFT-Legumin (rotenon) for å... 14.06.18

Søker om bruk av rotenon for å fjerne fisk (2018/6021)

JM Norge søker om tillatelse etter forurensningsloven og laks- og innlandsfiskeloven til... 31.05.18

Søker om bruk av rotenon for å fjerne gjedde (2018/4640)

Fylkesmannen i Trøndelag søker om tillatelse til bruk av CFT-Legumin (rotenon) for å... 10.04.18

Søker om bruk av rotenon for å fjerne suter (2018/3946)

Fylkesmannen i Oppland søker om tillatelse til bruk av CFT-Legumin (rotenon) for å fjern... 22.03.18

Søker om bruk av rotenon for å fjerne abbor (2018/3486)

Fylkesmannen i Trøndelag (tidligere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) søker om tillatelse ti... 08.03.18

Rapportutkast til nasjonal utredning om økosystemtjenester fra våtmark (2016/5646)

Miljødirektoratet har mottatt rapportutkast fra ekspertgruppa. 23.10.17

Søker om bruk av rotenon for å fjerne mort fra Gjettjønna (2017/4087)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag søker om tillatelse til bruk av CFT-Legumin (rotenon) for å... 21.06.17

Foreslår handlingsplan for fjellrev for Norge og Sverige i perioden 2017-2021 (2017/2020)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til handlingsplan for fjellrev for Norge og... 13.03.17

Trondheim kommune søker om bruk av rotenon for å fjerne mort (Rutilus rutilus) fra Bymarka i Trondheim (2016/2253)

Trondheim kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven og laks- og innlandsfiske... 29.02.16

Foreslår retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om sensitive arter (2015/10221)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til retningslinjer for håndtering av stedfest... 14.10.15

Forslag til plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016-2021 (2015/5383)

Forsuring er ein faktor som har ført til stor reduksjon av biologisk mangfald i norske... 02.07.15

Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2016 (2014/14364)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til regulering av fiske etter anadrome... 12.06.15

Fylkesmannen i Troms søker om bruk av rotenon i Skibotn (2015/1921)

Fylkesmannen i Troms søker om tillatelse til bruk av rotenon for å fjerne lakseparasitte... 19.03.15

Søkjer om bruk av rotenon i Parisvatnet (2013/4706)

Havforskningsinstituttet søkjer om bruk av rotenon for å klargjere Parisvatnet på Seløy ... 10.07.14

Forslag om grenseendring for Froan landskapsvernområde (2013/4097)

Miljødirektoratet ber om uttalelser til forslag om grenseendring for Froan landskapsvern... 03.07.14

Søker om rotenonbehandling i Trondheim (2014/4716)

Kunngjøring i Adresseavisen og Norsk lysingsblad om at Trondheim kommune søker om... 25.06.14

Forskrift om grunnsatser for tap av tamrein drept eller skadet av rovvilt reindriftsåret 2013/2014 (2014/4629)

Miljødirektoratet sender med dette forslag til forskrift om grunnsatser for tap av tamre... 09.05.14

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk fra 2014

Miljødirektoratet sender ut forslag til endringer i gjeldende reguleringsbestemmelser fo... 19.12.13

Endrer forskrift om felling av vilt som gjør skade (2013/5053)

Miljødirektoratet foreslår å endre forskrift om felling av viltarter som gjør skade elle... 13.11.13

Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt (2013/7753)

Miljødirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om... 14.10.13

Forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt (2013/2176)

Miljødirektoratet foreslår å forskriftsfeste retningslinjene for tilskudd til... 13.08.13