TPI Norway AS søker om økt produksjon (2019/3807)

TPI Norway AS i Kragerø i Telemark søker om økt produksjon i tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven.

Etterkunngjøring

Miljødirektoratet har oppdatert tillatelsen etter forurensingsloven for TPI Norway AS i Kragerø.

Produksjonsøkningen kan imidlertid ikke finne sted før et nytt renseanlegg for løsemidler til luft er i drift. Nye, strenge grenser for utslipp av løsemidler til luft skal redusere de årlige utslippene med 99 prosent, fra 23 tonn (2018) til 0,2 tonn. Løsemiddelutslippet består av etanol med 5 prosent metanol.
TPI Norway AS har ikke tillatelse til utslipp til vann ut over rent kjølevann som går til kommunalt nett. Alt forurenset vann skal sendes til behandling til ekstern avfallsmottager.
Vedtak, saksframstilling og begrunnelse ligger på denne siden.

Vedtaket kan påklages av sakens parter og andre med rettslig klageinteresse. Eventuelle klager bør begrunnes og sendes innen 1. februar 2020 til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim, eller post@miljodir.no.

Opprinnelig høringstekst

TPI Norway AS har søkt Miljødirektoratet om tillatelse til økt produksjon av farmasøytiske produkter i sin tillatelse etter forurensningsloven. De søker blant annet om å øke produksjonen av et av virkestoffene fra 40 til 60 tonn pr år. 

I følge søknaden vil utslippene av løsemidler til luft øke lineært med produksjonsøkningen, men fra 2020 planlegger TPI Norway å ha et renseanlegg for løsemidler til luft med et termisk katalytisk oksidasjonsanlegg. Utslipp til luft av etanol med 5 prosent metanol oppgis likevel å bli opptil 9000 kg per år.

TPI Norway AS har ikke tillatelse til utslipp til vann ut over rent kjølevann som går til kommunalt nett. Alt forurenset vann skal sendes til behandling til ekstern avfallsmottager.

TPI Norway AS opplyser at økt produksjon vil medføre noe mer tungtransport med råvarer innenfor normal arbeidstid.
Vi ber om eventuelle kommentarer til søknaden om endring av tillatelsen innen 24. juni 2019.

Redegjørelsen og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Saksdokumentene legges også ut på servicetorget i Kragerø kommune.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker