TPI Norway AS søker om økt produksjon (2019/3807)

TPI Norway AS i Kragerø i Telemark søker om økt produksjon i tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven.

TPI Norway AS har søkt Miljødirektoratet om tillatelse til økt produksjon av farmasøytiske produkter i sin tillatelse etter forurensningsloven. De søker blant annet om å øke produksjonen av et av virkestoffene fra 40 til 60 tonn pr år. 

I følge søknaden vil utslippene av løsemidler til luft øke lineært med produksjonsøkningen, men fra 2020 planlegger TPI Norway å ha et renseanlegg for løsemidler til luft med et termisk katalytisk oksidasjonsanlegg. Utslipp til luft av etanol med 5 prosent metanol oppgis likevel å bli opptil 9000 kg per år.

TPI Norway AS har ikke tillatelse til utslipp til vann ut over rent kjølevann som går til kommunalt nett. Alt forurenset vann skal sendes til behandling til ekstern avfallsmottager.

TPI Norway AS opplyser at økt produksjon vil medføre noe mer tungtransport med råvarer innenfor normal arbeidstid.
Vi ber om eventuelle kommentarer til søknaden om endring av tillatelsen innen 24. juni 2019.

Redegjørelsen og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Saksdokumentene legges også ut på servicetorget i Kragerø kommune.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker