Helse Sør-Øst RHF søker om graving på Brakerøya (2018/9423)

Helse Sør-Øst RHF søker om tillatelse til graving i forurenset grunn og gjenvinning av forurensede tyngre rivemasser etter forurensningsloven på Brakerøya i Drammen i Buskerud.

Helse Sør-Øst RHF skal bygge nytt sykehus på Brakerøya i Drammen og Lier kommune. Undersøkelser har påvist forurensninger i grunnen samt at en del tyngre bygningsmaterialer som skal rives, inneholder forurensninger. Miljødirektoratet har mottatt en tiltaksplan som beskriver håndtering av forurenset grunn ved gjennomføring av utbyggingen. I tillegg er det mottatt søknad om tillatelse til gjenvinning av tyngre bygningsmaterialer som er forurenset av PCB.

Grovt anslått er det ca. 60 kg PCB i grunnen på sykehustomta i dag. Etter gjennomførte tiltak, samt gjenvinning av rivemasser som omsøkt, vil det være grovt anslått ca. 42 kg PCB i grunnen på sykehustomta.

Tiltaksplan for forurenset grunn

Utbyggingen skal gjennomføres på to kjente forurensningslokaliteter, henholdsvis industritomten til tidligere National Industri og tidligere NSB mpregneringsverk. Det ble rundt 2011 – 2012 gjennomført tiltak mot forurenset grunn på begge tomtene i henhold til pålegg fra Miljødirektoratet. Grunnen er imidlertid fortsatt forurenset. Utbyggingen medfører utgraving for blant annet kjeller under deler
av ny sykehusbebyggelse og en betydelig heving av terrengnivå (ca. 70.000 m3 tilkjørt eller gjenbrukt masse).

Det er gjennomført supplerende undersøkelser for å kartlegge forurensningssituasjonen. På dette grunnlag er det gjennomført en risikovurdering av forurensningssituasjonen med vurdering av behov for tiltak. Det er utarbeidet en tiltaksplan som beskriver hvordan forurenset grunn vil bli håndtert ved gjennomføring av terrenginngrep og hvor det er behov for andre tiltak mot eksisterende grunnforurensning.

Søknad om gjenvinning av tyngre bygningsmaterialer

I forbindelse med riving av ca. 60 000 m2 industribygg er det gjennomført kartlegging og analyse av materialprøver av ulike kategorier av tyngre bygningsmaterialer i industribyggene. En stor andel av de tyngre bygningsmaterialene har høyt innhold av PCB og vil derfor bli levert til godkjent mottak for denne type masser. Det er imidlertid en andel av de tyngre bygningsmaterialene som er moderat forurenset over grenseverdi for rene masser med hensyn til PCB. Helse Sør-Øst RHF søker om å gjenvinne disse massene.

Det er gjennomført en risikovurdering med hensyn til helse og miljø, og tiltakshaver er av den oppfatning at gjenvinning av de omsøkte massene ikke vil ha uakseptabel helse- og/eller miljørisiko. Det er innhold av PCB og krom (VI) over gjeldende grenseverdier som gjør at massene vurderes som forurenset. Gjenvinning vil erstatte en andel av de tilkjørte massene som skal benyttes til terrengheving på sykehustomta. Beregninger har vist at massene som søkes gjenvunnet har en totalmengde PCB7 på ca. 0,81 kg.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Miljødirektoratet ber om å få eventuelle uttalelser til søknaden innen 26. april 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Buskerud fylkeskommune

03.05.19

Firma: Buskerud fylkeskommune

Kystverket

03.05.19

Firma: Kystverket

Tema

Relaterte lenker