Gyproc søker om endring av tillatelse (2019/224)

Saint-Gobain Byggevarer AS Gyproc (heretter Gyproc) på Øra i Fredrikstad i Østfold søker om endring av sin tillatelse etter forurensningsloven til produksjon av gipsplater.  Bedriften benytter naturgips som råvare, men ønsker tillatelse til å motta, behandle og blande inn returgips i produksjonen. 

Gyproc produserer i dag ca. 100 000 tonn gipsplater per år ved sitt anlegg på Øra i Fredrikstad, og etterspørselen er økende. Samtidig medfører riving av eksisterende bygg store mengder av returgips som må deponeres. Ved gjenbruk av returgips som råvare i produksjonen, vil behovet for uttak av naturgips og transport av denne reduseres, samtidig som mindre gipsavfall vil måtte gå til deponi. Bedriften ønsker derfor å etablere et nytt anlegg på området, med kapasitet til å behandle og ta imot inntil 70 000 tonn gipsavfall per år, og blande dette inn i produktet. 

Naturgips som råvare har et naturlig lavere innhold av kvikksølv enn industrigips, som er et avfallsprodukt fra rensing av røykgass fra kullkraftverk. Gyproc har derfor lavere kvikksølvutslipp enn produsenter som benytter industrigips som råvare. Bedriften opplyser at det er en mulighet for at bruken av returgips i produksjonen kan medføre økte utslipp av kvikksølv, men ettersom det nye anlegget er et pilotprosjekt, kjenner ikke bedriften til hvordan endringen vil påvirke utslippene. Bedriften søker derfor om tillatelse til å teste ut anlegget i perioden 2019 – 2021. Uttestingen skal skaffe informasjon om blant annet energibruk, utslipp til luft og vann, med fokus på kvikksølv, samt støy og avfall.

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn hos Fredrikstad kommune. Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Fristen for å gi tilbakemelding er 21. oktober 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fredrikstad kommune

12.11.19

Firma: Fredrikstad kommune

Tema

Relaterte lenker