Forsvarsbygg søker om virksomhet på Drevjamoen (2019/1768)

Forsvarsbygg søker om tillatelse til forurensende virksomhet etter forurensningsloven for Drevjamoen skyte- og øvingsfelt i Vefsn kommune i Nordland.

Miljødirektoratet har mottatt en søknad fra Forsvarsbygg (org.nr: 975 059 662) om tillatelse til forurensende virksomhet for Drevjamoen skyte- og øvingsfelt i Vefsn kommune. Søknaden er et ledd i prosessen med å sikre rammebetingelser for videreføring av Forsvarets eksisterende virksomhet i sine skytefelt.

Drevjamoen har primært den hensikt å dekke Forsvarets behov for grunnleggende skytetrening. Dette er hovedsakelig trening med lette våpen, men også sjelden bruk av tyngre våpen. Det er bebyggelse i området rundt skyte- og øvingsområdet som vil kunne oppleve støy.

Ammunisjon inneholder forurensende stoffer, blant annet bly, kadmium og krom. Det søkes om å opprettholde dagens nivå for spredning av forurensning til bekker og elver i og ved Drevjamoen skyte- og øvingsfelt.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringsuttalelse i vanlig brev til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Høringsfrist er 8. april 2019.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Direktoratet for mineralforvaltning

12.04.19

Firma: Direktoratet for mineralforvaltning

Vefsn kommune: høringsuttalelse

21.03.19

Firma: Vefsn kommune

Statens vegvesen

01.03.19

Firma: Statens vegvesen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

28.02.19

Firma: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Tema

Relaterte lenker