Foto: ©UWPhoto / Erling Svensen

Andre relevante publikasjoner

Det faglige grunnlaget for forvaltningsplanene tar utgangspunkt i best tilgjengelig kunnskap. Her finner du flere rapporter, som er utarbeidet av andre enn Faglig forum for norske havområder, men som likevel er relevant for arbeidet med forvaltningsplanene.

2019

Rapporten omhandler viktige områder for sjøfugl i åpent hav og langs kysten, som et innspill til oppdatering av forvaltningsplanene for norske havområder i 2019.

Delen som  hekker åpent hav kobler transektdata med loggerdata fra fugler hentet fra SEATRACK-prosjektet under SEAPOP-programmet. Forekomstene relateres til bestandstilhørighet ut fra hekkekoloniene til fuglene som er merket med lysloggere. Bestandene er relatert til havområdene koloniene er tilknyttet, grovt sett klassifisert som Grønlandshavet, Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Ut fra disse datasettene er det beregnet viktige område for sjøfugl i åpent hav. Resultatet viser at områdene rundt hekkekoloniene er viktigst siden fuglene konsentreres i disse områdene gjennom store deler av året.

2015

28.-29 februar 2015 ble seminaret «Erfaringer fra et tiår med forvaltningsplanarbeid i Norge og utfordringer fremover» arrangert. Seminaret fokuserte på det vitenskapelige grunnlaget som forvaltningsplanene er basert på med diskusjoner rundt bruken av det vitenskapelige grunnlaget, styrker og svakheter og eventuelle muligheter for forbedringer framover.

Deltakerne på seminaret representerte ulike næringer, departementer, forvaltningsorganer, forskningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner. Rapporten fra seminaret viser presentasjoner og diskusjoner fra seminaret, samt anbefalinger for videre arbeid med forvaltningsplanene.

Seminaret ble arrangert av en komite bestående av representanter fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet. Program og gjennomføring av seminaret har vært diskutert i Faglig forum for norske havområder og gruppen for overvåking av de marine økosystemene (overvåkingsgruppa).