Foto: Morten Berntsen/Petroleumstilsynet

Pågående arbeid

Faglig forum jobber nå med faggrunnlag for alle tre havområdene. 

I henhold til Faglig forum sitt mandat skal forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten revideres i 2020.

Meld. St 14 (2015-16) Natur for livet og behandlingen av denne i Stortinget er det lagt opp til at forvaltningsplanene skal revideres hvert 12. år og oppdateres hvert 4. år.

Dette er igjen beskrevet i  Meld. St. 35 (2016–2017) Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Det betyr at samtidig som Faglig forum skal levere faggrunnlag til revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet –Lofoten skal forumet også levere faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplanene for Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak.

Nærmere om prosessen for:

Faglig Forums aktiviteter og møtereferater: 

Revidering av det faglige grunnlaget

Ved revideringer skal Faglig forum gjennomføre en oppsummerende karakteristikk av miljøtilstanden i havområdet og gi en beskrivelse av endringer og utviklingstrekk for:

  • særlig verdifulle og sårbare områder.
  • næringenes aktivitet, nåværende og framtidig arealbruk og -behov og påvirkning på miljøet og andre næringer.
  • de havbaserte næringenes verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping (økosystemtjenester).
  • miljøtilstanden og samlet belastning på økosystemene.
  • risiko for og beredskap mot akutt forurensning.
  • kunnskapsbehov tilknyttet forvaltning av havområdene.

Deltagende institusjoner arbeider også med gjennomføring av tiltak beskrevet i tidligere forvaltningsplaner og vurderer effekten av disse. I tillegg skal det gjennomføres en målevaluering av tidligere miljø- og forvaltningsmål som er skissert i forvaltningsplanene.

Oppdatering av det faglige grunnlaget skal ikke være en like omfattende gjennomgang av temaene som ved en revidering, men skal gi en kortfattet/konsentrert beskrivelse og vurdering av vesentlige endringer og utviklingstrekk.

Arealverktøy til bruk i forvaltningsplanarbeidet

Faglig forum har, i nært samarbeid med BarentsWatch, utviklet et arealverktøy for fremstilling og sammenstilling av kartbaserte data for oppdatering av forvaltningsplanene og formidling av disse, 

Kontakt

Henvendelser kan gjøres til sekretariatet i Faglig forum

Havforum@miljodir.no

Relaterte lenker