Mandat for Faglig forum for norske havområder

Mandatet til Faglig forum for norske havområder ble gitt av Styringsgruppen i brev fra 25.november 2013.

Formål

Faglig forum er en rådgivende gruppe i arbeidet med helhetlig og økosystembasert forvaltning av norske havområder og skal utarbeide det samlede faglige grunnlaget for de helhetlige forvaltningsplanene for Barentshavet – Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen – Skagerrak. Faglig forum gir råd til Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder som består av berørte departementer under ledelse av Miljøverndepartementet.

Deltakelse, ledelse og arbeidsform

Faglig forum består av følgende direktorater og rådgivende institusjoner under de berørte departementene i Styringsgruppen: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kartverket, Kystverket, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Norsk Polarinstitutt, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet . I tillegg deltar leder/sekretær fra Overvåkingsgruppen.
Faglig forum ledes av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er også, sammen med Norsk Polarinstitutt, sekretariat for gruppen.

Det er forventet at deltagende institusjoner bidrar i arbeidet.

Eventuell faglig uenighet eller ulike tolkninger av faglige resultater/spørsmål kan synliggjøres i forumets rapporter. Ved uenighet om andre spørsmål kan Faglig forum legge saken frem for Styringsgruppen for avklaring.

Faglig forum kan ved behov knytte til seg annen ekspertise i deler av gruppens arbeid, og avgjør i så fall i fellesskap hvilke instanser eller eksterne fagmiljøer dette skal være.

Arbeidsoppgaver

Faglig forum skal:

 • Utarbeide det samlede faglige grunnlaget for oppdateringer og revideringer av forvaltningsplanene for Barentshavet – Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen – Skagerrak. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med Overvåkingsgruppen.

Det faglige grunnlaget skal inneholde en oppsummerende karakteristikk av miljøtilstanden i havområdet og gi en beskrivelse av endringer og utviklingstrekk for:

 • miljøtilstanden og samlet belastning
 • særlig verdifulle og sårbare områder
 • næringenes aktivitet, nåværende og framtidig arealbruk og -behov, og påvirkning på miljøet og andre næringer
 • de havbaserte næringenes verdiskaping og grunnlaget for verdiskaping (økosystemtjenester)
 • risiko for og beredskap mot akutt forurensning
 • kunnskapsbehov
 • gjennomføring av tiltak i tidligere forvaltningsplaner som er lagt til deltagende institusjoner i Faglig forum, og vurdere effekten av disse tiltakene.

Revidering

 • Det faglige grunnlaget for revideringer skal gi en grundig gjennomgang av status og utvikling, vurdering av endringer, samt en gjennomgang av tema som har fremkommet som følge av økt kunnskap eller endret aktivitet i havområdet. Temaene som skal dekkes i det faglige grunnlaget kan presiseres nærmere etter bestilling fra Styringsgruppen.
 • Første revidering er forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten i 2020 for perioden frem til 2040. Forvaltningsplanen for Norskehavet skal revideres i 2025 for perioden frem til 2040. Forvaltningsplanen for Nordsjøen – Skagerrak skal revideres i 2030 for perioden frem til 2050. Frister for det faglige grunnlaget for revideringene vil bli fastsatt senere.

Oppdatering

 • Det faglige grunnlaget for oppdateringer skal ikke være en like omfattende gjennomgang av temaene som ved en revidering, men skal gi en kortfattet/konsentrert beskrivelse og vurdering av vesentlige endringer og utviklingstrekk. Temaene som skal dekkes i det faglige grunnlaget kan presiseres nærmere etter bestilling fra Styringsgruppen. Frister for faglige grunnlag for kommende oppdateringer vil bli fastsatt senere.

Andre oppgaver

 • Utvikle et arealverktøy for fremstilling og sammenstilling av kartbaserte data for oppdatering av forvaltningsplanene og formidling av disse, i nært samarbeid mellom Faglig forum og BarentsWatch, og som skal gjøres tilgjengelig gjennom BarentsWatch.
 • Ved behov levere særskilte faglige utredninger eller gjennomføre andre oppdrag fra Styringsgruppen.
 • Sikre medvirkning gjennom involvering av berørte interessegrupper.
 • Sikre formidling av forumets faglige arbeid, blant annet på www.miljostatus.no.

Rapportering

Faglig forum rapporterer til Styringsgruppen med kopi til Overvåkingsgruppen. Faglig forum skal presentere årlige aktivitetsplaner og rapportere kortfattet om status for arbeidet innen 15. februar.

Styringsgruppen kan ved behov be om særskilt rapportering på utvalgte tema.

Relaterte lenker