Foto: Kystverket

Om Faglig forum for norske havområder

Faglig forum er en rådgivende gruppe i arbeidet med helhetlig og økosystembasert havforvaltning. Forumet har ansvar for å utarbeide det samlede faglige grunnlaget for oppdateringer og revideringer av forvaltningsplanene. Arbeidet gjøres i samarbeid med gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen).

Forumet for norske havområder ble formelt etablert i februar 2014. Frem til da hadde man hatt en rådgivende gruppe for hvert enkelt forvaltningsplanområde. Tre forum ble nå til ett.  

I Faglig forum deltar:

Faglig forum ledes av Miljødirektoratet. I sekretariatet sitter Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt.

Det er Styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder som gir Faglig forum sitt mandat. Styringsgruppen ledes av Klima- og miljødepartementet og består ellers av Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Spørsmål kan rettes til sekretariatet: havforum@miljodir.no

Relaterte lenker