Innspill til rapporter

Faglig forum for norske havområder legger ut godkjente delrapporter til kommentarrunde på denne siden. Vi ber om eventuelle kommentarer på faktafeil eller mangler i rapportene, innenfor oppgitte kommentarfrister. Her legger vi også innspillene som kommer inn og oppsummering og vurdering av disse.

Etter at fristen har løpt ut, samler vi kommentarene og legger dem ut her på Havforum.no. Sekretariatet håndterer kommentarene og presenterer dem for Faglig forum. Avhengig av kommentarene laster Faglig forum eventuelt opp en revidert versjon av delrapporten.

Rapporter for kommentarer

Rapportene i faglig grunnlag ble 30.april 2019 overlevert Klima- og miljødepartementet, med unntak av rapporten "Risiko for og beredskap mot akutt forurensning". Denne er nå til revisjon etter innspill fra interesseorganisasjoner og vil bli publisert innen 20.mai 2019.

Innspillsmøte

Kommentarer til Faglig forums samlede vurderinger og konklusjoner henvises til innspillsmøtet som skal arrangeres av departementene 28.mai 2019 og til selve meldingsprosessen. Slike kommentarer vil imidlertid ikke være grunnlag for å endre Faglig forum sine rapporter. 

Innspill til rapportene fra Faglig forum

Faglig forums vurdering av innspill

Skjermaene under oppsummerer innspillene som ble innsendt i kommentarrundene og Faglig forums vurdering av disse.