Havhest som svever over Barentshavet. Foto: Cecilie von Quillfeldt/Norsk Polarinstitutt

Barentshavet og Lofoten

Her har vi samlet en kronologisk oversikt over fagrapportene som ligger til grunn for forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Det første faggrunnlaget ble lagt frem i 2005. Faggrunnlaget ble så oppdatert i 2010. Nå jobbes det med revisjon av fagrunnlaget fram mot 2020.

Revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten 2020

Faglig forum startet i 2016 arbeidet med å revidere faggrunnlaget for helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. Arbeidet skulle være avsluttet våren 2019 slik at departementene kan ferdigstille en ny forvaltningsplan for havområdet i 2020.

Rapporter som er laget til arbeidet med revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten finnes under Publikasjoner. De ulike delrapportene vil være er en del av et helhetlig faggrunnlag, der også Overvåkingsgruppens statusrapporter inngår.

Klima- og miljødepartementet arrangerer innspillskonferanse om det faglige grunnlaget i Tromsø 28.mai 2019.

Underlagsrapporter

Tidligere arbeid

Arbeidet med den aller første forvaltningsplanen for havområdene Barentshavet og Lofoten, startet i 2002. Prosessen ble ledet av Norsk Polarinstitutt, i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Dette er kunnskapsgrunnlaget som St. meld.nr. 8 (2005-2006) bygger på. 

I 2010 overleverte de tre oppnevnte rådgivende gruppene Faglig forum for Barentshavet og Lofoten, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen et oppdatert faggrunnlag til den interdepartementale Styringsgruppen. 26 institusjoner og 100 personer bidrog til innholdet i rapporten.

Meld. St. 20 (2014–2015) Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten ble lagt frem 24.april 2015. Stortinget sendte meldingen tilbake til regjeringen, og bad regjeringen igangsette arbeid med ordinær helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og komme tilbake til Stortinget med denne. 

Relaterte lenker