Foto: ©UWPhoto / Erling Svensen

Andre relevante rapporter

Det faglige grunnlaget for forvaltningsplanene tar utgangspunkt i best tilgjengelig kunnskap. Her finner du flere rapporter, som er utarbeidet av andre enn Faglig forum for norske havområder, men som likevel er relevant for arbeidet med forvaltningsplanene.

2015

28.-29 februar 2015 ble seminaret «Erfaringer fra et tiår med forvaltningsplanarbeid i Norge og utfordringer fremover» arrangert. Seminaret fokuserte på det vitenskapelige grunnlaget som forvaltningsplanene er basert på med diskusjoner rundt bruken av det vitenskapelige grunnlaget, styrker og svakheter og eventuelle muligheter for forbedringer framover.

Deltakerne på seminaret representerte ulike næringer, departementer, forvaltningsorganer, forskningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner. Rapporten fra seminaret viser presentasjoner og diskusjoner fra seminaret, samt anbefalinger for videre arbeid med forvaltningsplanene.

Seminaret ble arrangert av en komite bestående av representanter fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet. Program og gjennomføring av seminaret har vært diskutert i Faglig forum for norske havområder og gruppen for overvåking av de marine økosystemene (overvåkingsgruppa).