Arealverktøy for havforvaltning

Faglig forum jobber i nært samarbeid med BarentsWatch, med å utvikle et arealverktøy for fremstilling og sammenstilling av kartbaserte data for oppdatering av forvaltningsplanene og formidling av disse.

Gjennom geografiske informasjonstjenester og sammensatte kartvisninger skal arealverktøyet effektivisere og gi støtte til arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner. Verktøyet skal gi en helhetlig oversikt over miljøverdier og næringsaktiviteter, og det skal på sikt gi en oversikt over politiske beslutninger og tiltak knyttet til arealer. Dette igjen skal bidra til større åpenhet og styrking av berørte interessegruppers medvirkning i havforvaltningen.

Arealverktøyet er under utvikling. Versjon 2.0 av verktøyet ble lansert 17. november 2017. Arealverktøy-prosjektet er et samarbeid mellom Miljødirektoratet (leder for styringsgruppa), BarentsWatch (prosjektleder) og Kartverket. Oppdragsgiver er Klima- og miljødepartementet, på vegne av den interdepartementale styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder. Det vil foregå en videre utvikling av verktøyet som vil inkludere tilrettelegging av nye datatjenester og nødvendig utvikling av applikasjon.  

Sentrale dokumenter

Oversikt over viktige dokumenter som ligger til grunn for arealverktøyet:

Årsrapporter