Forvaltningsplaner for norske havområder

Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no. 

Norge har som mål å være et foregangsland når det gjelder helhetlig og økosystembasert forvaltning av sine havområder. 

Siden 2006 har Norge etablert forvaltningsplaner for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen - Skagerrak. Forvaltningsplanene er meldinger til Stortinget, som utarbeides av en interdepartemental styringsgruppe.

Her på havforum.no finner du informasjon om arbeidet med de norske havforvaltningsplanene, blant annet det faglige grunnlaget i forbindelse med revisjon og oppdatering av planene.

Oppdatert faggrunnlag - og veien videre

Faglig forum oversendte 30. april 2019 det faglige grunnlaget for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten og oppdatering av Norskehavet og Nordsjøen - Skagerrak til Klima- og miljødepartementet (KLD). Departementet har nå startet arbeidet med en ny stortingsmelding som vil presentere en revidert forvaltningsplan for Lofoten-Barentshavet, og oppdaterte planer for de andre to havområdene. Som et ledd i arbeidet inviterer KLD alle til å bidra med skriftlige innspill til arbeidet. 

I det samlede faggrunnlaget inngår også statusrapportene fra Overvåkingsgruppen om miljøtilstanden i de tre havområdene. Lenke til rapportene finnes på Havforskningsinstituttets nettsider eller under det enkelte havområde under Forvaltningsplanområder.

Innspillskonferanse

Klima- og miljødepartementet arrangerte innspillskonferanse om det faglige grunnlaget i Tromsø 28.mai 2019. Her ble det faglige grunnlaget presentert. 

Hvem står bak det faglige grunnlaget?

Bak forvaltningsplanene ligger et omfattende faglig kunnskapsgrunnlag som leveres av: 

Det faglige grunnlaget gir en gjennomgang av status og utvikling i havområdet, aktiviteter og kunnskapsbehov.

Kontakt

Henvendelser kan gjøres til sekretariatet i Faglig forum

Havforum@miljodir.no

Relaterte lenker