Forvaltningsplaner for norske havområder

Foto: Kim Abel/Naturarkivet.no. 

Norge har som mål å være et foregangsland når det gjelder helhetlig og økosystembasert forvaltning av sine havområder. 

De ti siste årene har Norge derfor etablert forvaltningsplaner for Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen -Skagerrak. Forvaltningsplanene er Meldinger til Stortinget, som utarbeides av en interdepartemental styringsgruppe.

Her på havforum.no finner du all informasjon om arbeidet med de norske havforvaltningsplanene, blant annet det faglige grunnlaget i forbindelse med revisjon og oppdatering av planene.

Innspill til delrapporter til faglig grunnlag

Faglig forum legger de seks siste delrapportene av det faglige grunnlaget for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene ut til kommentering i løpet av uke 11.

Vi ber om eventuelle kommentarer på faktafeil eller mangler i rapportene. Følg linken nedenfor til kommentarsiden.

Hvem står bak det faglige grunnlaget?

Bak forvaltningsplanene ligger et omfattende faglig kunnskapsgrunnlag som leveres av: 

Det faglige grunnlaget gir en gjennomgang av status og utvikling i havområdet, aktiviteter og kunnskapsbehov.

Kontakt

Henvendelser kan gjøres til sekretariatet i Faglig forum

Havforum@miljodir.no

Relaterte lenker