Grønnlistet avfall

Enkelte typer avfall er definert som "grønnlistet", og det er ikke krav om samtykke fra myndighetene for å eksportere eller importere denne typen avfall. Typiske eksempler på grønnlistet avfall er rene fraksjoner med papir, plast eller metall. Grønnlistet avfall har lav miljørisiko og skal gå til gjenvinning. Artikkel 18 i Grensekryssforordningen regulerer forsendelser av grønnlistet avfall. Se også vedlegg III, V og VII i forordningen for mer informasjon.

Klassifisering av grønnlistet avfall

Det er eksportør (person who arranges the shipment) som har ansvaret for vurdering og klassifisering av grønnlistet avfall. Det er viktig at avfallets opphav og hvilke prosesser som har vært benyttet tas med i vurderingen. Dersom eksportøren ikke er kvalifisert for å vurdere innholdet av miljøgifter eller miljørisiko, må riktig kompetanse innhentes. Inneholder avfallet farlige stoffer, kan avfallet være meldepliktig. Stoffer som kan forurense avfallet, er blant annet: arsen, kvikksølv, kadmium, bromerte flammehemmere, mineralolje, PCB/PCT, PBDE, PBB, POP og bly.

Klassifisering av grønnlistet avfall endrer seg med ny kunnskap og utvikling. Definisjonen av grønnlistet kan også være ulik fra land til land. Eksportøren må innhente informasjon om regelverk og praksis i det aktuelle landet før endelig klassifisering.

Ved kontroll og tilsyn må eksportøren selv kunne dokumentere klassifiseringen.

Danske miljømyndigheter har utarbeidet en guide for grønnlistet avfall som kan være nyttig i arbeidet med klassifisering av avfallet: 

Avfall til sluttbehandling (disposal) er alltid meldepliktig, selv om det er grønnlistet avfall. Blandinger av flere typer grønt avfall er ikke nødvendigvis grønt avfall, se artikkel 3 nummer 2b og vedlegg III A og IIIB i forordningen.

Eksport av grønnlistet avfall

Forordningen stiller krav til at eksportør av avfallet må være under norsk jurisdiksjon, og importør må ha tilhold i mottakerlandet. Innenfor OECD kan grønnlistet avfall eksporteres uten samtykke, men alle forsendelser skal ha med et utfylt Annex VII (Consignment information). Forsendelsen skal ha original-dokumentet, ikke en kopi.

Land utenfor OECD kan være omfattet av andre krav, som krav om samtykke eller importforbud. Oversikten finnes i forordning 1418/2007 (og senere oppdateringer).

Retningslinjer for eksport av grønnlistet avfall

EU har laget retningslinjer for artikkel 18 i grensekryssforordningen, som omhandler grønnlistet avfall. Retningslinjene inneholder informasjon om hvordan kommisjonen definerer de ulike kravene i forordningen og hvordan annex VII skal fylles ut og det er også laget en kontraktsmal.

Se alle retningslinjene 
Nr. 10 omhandler grønnlistet avfall.

Tema

Relaterte lenker