Søk om å eksportere meldepliktig avfall – Notification procedure

Avfall som skal eksporteres og ikke er grønnlistet, må ha samtykke fra alle involverte myndigheter (importland, eksportland og eventuelt transittland). Samtykke (eksporttillatelse) gis vanligvis for en avfallstype, fra en avfallsprodusent, over en grenseovergang og til ett sluttbehandlingsanlegg. Samtykket varer normalt i ett år.

Melder (eksportør/notifier) er hovedansvarlig for hele prosessen. Melder skal innhente samtykke fra de aktuelle miljømyndighetene ved å levere inn en melding (en detaljert søknad som gir myndighetene all nødvendig informasjon).

Saksgang

Søknad om å sende meldepliktig avfall ut av Norge sendes til Miljødirektoratet.

Det tar to til tre måneder fra vi registrerer søknaden, til melder får samtykke fra Miljødirektoratet og myndighetene i importlandet, og eventuelt transittlandet. Vi kan prioritere enkelte saker dersom det oppstår akutt fare for forurensning eller ved andre ekstraordinære hendelser.

Ved import av avfall til Norge starter saksbehandlingen i eksportlandet, og Miljødirektoratet mottar meldingsdokumentasjonen fra eksportmyndighetene.

Søknad om samtykke

For å få samtykke må melder (hovedansvarlig for forsendelsene) levere en detaljert søknad som gir myndighetene all nødvendig informasjon. Søknaden skal tilfredsstille kravene i Grensekryssforordningen (EU) 1013/2006.

Meldingen leveres til Miljødirektoratet og skal inneholde følgende:

 • Oversendelsesbrev
  Melder (virksomheten som er hovedansvarlig for alle forsendelsene) skal oppgi bakgrunn for søknaden, samt annet relevant informasjon.

 • Meldingsdokument og følgedokument for meldepliktig avfall 
  Meldingsdokumentet må ha original signatur.
  – Veiledning for utfylling.
  Hvert samtykke skal ha et meldingsnummer/notifikasjonsnummer.
  – Hent meldingsnummer

 • Kontrakt mellom melder og mottaker
  Kravene til kontrakten er gitt i artikkel 5 i Grensekryssforordningen. Inngått kontrakt skal være gyldig, fra første melding om transport fram til det er utstedt et bevis i henhold til artikkel 15 bokstav e), artikkel 16 bokstav e) eller artikkel 15 bokstav d). Miljødirektoratet anbefaler å bruke denne malen ved kontraktsinngåelse, men andre kontraktstyper er gyldige dersom de tilfredsstiller kravene i artikkel 5.

 • Bankgaranti (BG)
  BG = (Transportkostnader + behandlingskostnader + lagringskostnader) X maksimal mengde per forsendelse.

  Transportkostnader: NOK/tonn + moms
  Behandlingskostnader (D eller R-operasjon): NOK/tonn + moms
  Lagringskostnader: 90 dager, NOK/tonn + moms
  Moms: Moms eller skattbart beløp i respektive land, der bankgarantien er gyldig. Bankgarantien må dekke mulig maksimum mengde per forsendelse
  Bankgarantien frigis når det er bekreftet at avfallet er korrekt behandlet. Når flere samtykker er knyttet til samme bankgaranti, skal høyeste beregning ligge til grunn. Risiko skal regnes inn i bankgarantien, og den bør også ta høyde for at det potensielt er flere transporter på veien samtidig. Er avfallet av en type som kun har én eller svært få behandlingsalternativer, vil dette øke risikoen forbundet med slike forsendelser, f.eks. ved driftsstopp hos behandlingsanlegg.

 • Rutebeskrivelse
  Beskrivelse av transporten fra opprinnelsessted/avfallsprodusent) til sluttbehandlingsanlegget. Det er kun tillatt med en grenseovergang per samtykke.

 • Kort beskrivelse av behandlingsmetode i utlandet.

Samtlige dokumenter sendes til Miljødirektoratet via Altinn (eller per post).

Etter samtykke

Etter at alle involverte myndigheter har gitt samtykke, kan avfallsforsendelsen starte. Melder må sende forhåndsmelding (følgeskjema) på e-post til alle involverte myndigheter, samt mottaksanlegget, minst tre dager før hver forsendelse.

Følgeskjemaet skal følge forsendelsen til sluttbehandlingsanlegget, og sluttbehandlingsanlegget skal sende både mottaksbekreftelse og sluttbehandlingsbekreftelse på e-post til myndighetene og melder.

Rapportering

Melder må rapportere total mengde behandlet avfall til Miljødirektoratet innen 1. mars.