Klassifisering av farlig avfall basert på innhold av farlige stoffer

Avfallsforskriften §11-2 definerer om avfall er farlig avfall. Avfallstyper i avfallslista i vedlegg 1 til kapittel 11 som er merket med stjerne, regnes som farlig avfall og nærmere undersøkelser er ikke nødvendig.

Flere steder i avfallslista er avfall oppført både med og uten stjerne, med en referanse til at avfall kan være farlig dersom det inneholder farlige stoffer (speilinnganger). Det kan være en henvisning til innhold av et spesifikt farlig stoff (f.eks. asbest), eller en generell henvisning til innhold av farlige stoffer.

Eksempler:

*11 01 09           slam og filterkaker som inneholder farlige stoffer
11 01 10             annet slam og filterkaker enn det nevnt i 11 01 09

I slike tilfeller vil avfallet være å anse som farlig dersom grenseverdiene i vedlegg 2 til avfallsforskriften kap. 11 overskrides. Hvis nivåene er under grenseverdiene regnes ikke avfallet som farlig. 

Framgangsmåte for avfallsklassifisering i tilfeller der det er referanse til innhold av farlige stoffer:

 1. Skaff informasjon om hvilke stoffer avfallet inneholder
  Først må du skaffe informasjon om hvilke stoffer avfallet inneholder. Om nødvendig må avfallets kjemiske sammensetning analyseres. I noen tilfeller kan du finne informasjon om innholdet i sikkerhetsdatablader eller på emballasjen.

  Når du vet hvilke stoffer avfallet inneholder, må du først sjekke om du finner dem i tabellen i vedlegg 2 nr.2 i avfallsforskriften kap. 11 (se under). Tabellen lister opp noen få stoffer med spesifikke grenseverdier. Hvis innholdet av disse stoffene i avfallet overskrider grenseverdiene, regnes avfallet som farlig.


  Denne tabellen inneholder kun noen få stoffer. Du må derfor som oftest vurdere stoffenes egenskaper i henhold til vedlegg 2 nr. 1 til avfallsforskriften kap. 11 (gamle vedlegg 3, A). Se under.

 2. Finn stoffenes farlige egenskaper, koder for faresetning (H-setning)
  Når du vet hvilke stoffer avfallet inneholder, må egenskapene til stoffene vurderes. Tidligere brukte man Stofflista til dette, men nå er avfallsregelverket tilpasset det europeiske kjemikalieregelverket CLP.

  Du må derfor finne kodene for faresetningene (H-setningene) til stoffene (tidligere risikosetninger, R-setninger) i Det Europeiske kjemikaliebyrået ECHAs database over klassifiserte stoffer, C &L Inventory (vedlegg VI til CLP).


  Dette gjøres på følgende måte:

  Gå inn i databasen C&L Inventory på ECHA sin side. Les og godta "legal disclaimer" før du kommer inn på siden.


  Klikk på CL Inventory  Skriv inn stoffnavnet på engelsk, f.eks. cadmium chloride, og trykk på search-knappen. Søkeresultatet kommer fram nederst på siden. Hvis du ikke får noe treff på det du søker etter, prøv å begrense søket. Du kan også søke ved hjelp av stoffets CAS-nummer eller EC nummer under "numerical identifier".  Lista du får over treff kan inneholde mange stoffer. Finn stoffet du søker informasjon om, og klikk på view-ikonet i høyre kolonne. Et nytt skjermbilde kommer opp med alle klassifiseringsdata for stoffet:  Konsentrasjonsgrenser for farlig avfall er knyttet til koder for faresetninger (H-setninger). Noter ned alle kodene for faresetningene som står under klassifisering.

  Tabellene med blå farge inneholder de harmoniserte klassifiseringene. Disse klassifiseringene er bindende. Hvis det ikke kommer opp noe resultat for harmonisert klassifisering (blå tabell), må du bruke de notifiserte selvklassifiseringene fra industrien (gul tabell). Disse klassifiseringene er ikke bindende og kan også være ulike.

  Selvklassifiseringen til et stoff kan benyttes i vurderingen av om stoffet har farlige egenskaper, gjerne i kombinasjon med annen informasjon, som f.eks. sikkerhetsdatablader. Hvis det er få selvklassifiseringer og klassifiseringene er ulike, gir dette tynt grunnlag for å klassifisere avfall som farlig. Dersom det ikke finnes noen klassifisering av stoffet du leter etter, kan du legge til grunn at avfallet ikke er farlig avfall.

 3. Finn konsentrasjonsgrense i avfallsforskriften
  Ta med søkeresultatet (kodene for faresetningene) til avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 2. Grenseverdier for miljøskadelig avfall finner du direkte i forskriftens vedlegg 2.1 (se under):  Øvrige koder for faresetningene i vedlegg III til direktiv 2008/98/EF

  Se eksempler under for egenskapen HP7 kreftframkallende:  Hvis vi lister opp klassifiseringene med grenseverdier for kadmiumklorid i et avfall, får vi følgende resultat:
  Hvis konsentrasjonen av stoffet i avfallet f.eks. er 1700 mg/kg (0,2%), vil avfallet være å regne som farlig avfall.

Avfall som ikke finnes i avfallslista (vedlegg 1 til kap. 11)

Merk at avfall som ikke står på avfallslista også kan være farlig avfall jf. §11-2 bokstav b). Dette er såkalt ulistet avfall som kan være farlig iht. vedlegg 2.1. Da må stoffer i avfallet vurderes i henhold til vedlegg VI til CLP, C&L Inventory, og innholdet av farlige stoffer vurderes mot grenseverdier i vedlegg 2.1 slik som beskrevet over. 

Tema

Kategori