Forskrift om fluorholdige klimagasser

EUs forordning nr. 517/2014 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger er nå implementert i produktforskriften paragraf 6a-1.

For å innfri Norges forpliktelse under Montrealprotokollen, er det også innført import- og eksportkontroll av HFK i bulk fra 2019 (6a-2). Vedlegget til forskriften angir nedfasingsplanen for import av HFKer i bulk.

Forskriftens paragraf 6a-3 fastsetter at Miljødirektoratet er myndighet for forskriften og bemyndiger sertifiseringsorgan.

Paragraf  6a-3a sier at sertifikatene etter 1. juni 2020 skal ha en tidsbegrenset gyldighet på fem år, og ifølge paragraf 6a-5 skal kostnadene med sertifiseringsordningen dekkes gjennom gebyr fra de som søker om sertifikat.

Krav til at importører av SF6 og eiere av anlegg med SF6 rapporterer til årlig til Miljødirektoratet er fastsatt i forskriftens paragraf 6a-4.

Om forskriften

Formålet med produktforskriften paragraf 6a er å redusere utslippene av de sterke klimagassene HFKer, PFKer og SF6, samt begrense import av HFKer til Norge. Disse gassene benyttes hovedsakelig i kuldeanlegg, varmepumper, høyspentelektronikk og noen andre produkter.

Forskriften har i første rekke konsekvenser for følgende bransjer:

Forskriften setter blant annet krav til sertifisering av personell og foretak som er i befatning med gassene, samt krav til eiere av større kuldeanlegg om å blant annet kontrollere disse regelmessig for lekkasjer og sørge for merking av anlegg.

Det innføres også begrensninger på etterfylling av anlegg med visse kuldemedier.

Det er importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr som inneholder disse gassene, og det er etablert et regime for nedfasing av import av HFK i bulk. 

Regelverket ble også fra desember 2018 gjort gjeldende for Svalbard og Jan Mayen, slik at forskriften nå følger virkeområdet til produktkontroll loven og dermed gjelder i hele Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen, ombord på norske skip eller luftfartøy i områder som ikke er undergitt noen stats høyhetsrett og på anlegg og innretninger på den norske kontinentalsokkel. 

Nærmere beskrivelser, inklusive de viktigste endringene fra desember 2018, relevant loverk og annet informasjonsmateriell finner du på undersidene i menyen til venste på denne siden.  

Miljødirektoratet følger opp at regelverket blir fulgt og gjennomfører risikobasert tilsyn av forskriften. Tilsynet rettes mot aktuelle virksomheter som har ansvar for å overholde krav i regelverket, bla anleggseiere av kjøleanlegg, varmepumper og luftkjølingsutstyr og de som monterer og utfører service og vedlikehold på slikt utstyr.

Kategori

Relaterte lenker