Årlig rapportering av egenkontrollen for landbasert industri

Den årlige rapportering av egenkontrollen for 2017 skjer elektronisk via nettportalen Altinn.

Skjemaet er tilgjengelig fra 30. januar 2018
Fristen for rapportering er 1. mars 2018

Mer informasjon om rapporteringen finnes i veilederen for rapportering for landbasert industri.

Viktig informasjon

Rapporteringen av egenkontrollen omfatter alle utslipp, både punkt- og diffuse utslipp, samt avfall, energi, og andre forhold ved virksomheten. Bedriften er ansvarlig for at ethvert utslipp av betydning for miljøet blir rapportert til forurensningsmyndigheten.

 • Prioriterte miljøgifter: Prioriterte miljøgifter er oppført på prioritetslisten i vedlegg 1 til tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Det er en nasjonal målsetting å redusere utslipp av slike stoffer. Alle årlige utslipp av prioriterte miljøgifter fra virksomheten skal rapporteres. Dere må derfor vurdere om dere har påregnelig utslipp av prioriterte miljøgifter som ikke er rapportert i fjor. Dette gjelder både diffuse utslipp og punktutslipp. Ved diffuse utslipp skal dere blant annet vurdere innholdet av prioriterte miljøgifter i suspendert stoff og/eller støv. Dersom dere har utslipp av slike stoffer, skal dere måle, beregne eller estimere utslippet, og rapportere dette under årlig utslipp til vann og/eller luft i skjemaet.
 • Rapportering av PAH: Liste over hvilke PAH-stoffer som inngår i denne gruppen er blant annet angitt i NS-ISO 28540:2011 og er også de samme stoffene som US EPA. Listen finnes også i veilederen for rapportering for landbasert industri.

  PAH skal rapporteres som enkeltstoff etter følgende liste: naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo[a]antracen, krysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]antracen, og benzo[ghi]perylen.
 • PFAS skal rapporteres som enkeltstoff etter følgende liste: perfluorheksansulfonsyre (PFHxS, C6), perfluoroktansulfonsyre (PFOS, C8), perfluoroktansyre (PFOA, C8), perfluornonansyre (PFNA, C9), perfluordekansyre (PFDA, C10), perfluorundekansyre (PFUnA, C11), perfluordodekansyre (PFDoA, C12), perfluortridekansyre (PFTrA, C13), perfluortetradekansyre (PFTeA, C14), 6:2 fluortelomersulfonsyre (6:2 FTS), 8:2 fluortelomeralkohol (8:2 FTOH), N-metylperfluoroktansulfonamid (N-MeFOSA), N-etylperfluoroktansulfonamid (N-EtFOSA), N-metylperfluoroktansulfonamidoetanol (N-MeFOSE) og N-etylperfluoroktansulfonamidoetanol (N-EtFOSE).

  Merk at utlistingen av PFAS ovenfor er de samme stoffene som tidligere inngikk i stoffgruppen PFAS sum 15.
 • Rapportering av lukt: For virksomheter med krav til lukt etter luktveilederen TA-2019 skal det rapporteres på spesifikk luktgrense og antall månedlige lukthendelser under 'utslipp til luft' i skjemaet. I tillegg skal det rapporteres om det er mottatt klager på lukt og hvordan dette har blitt fulgt opp under 'andre forhold' i skjemaet. På siste siden i skjemaet kan det også lastes opp eventuelle vedlegg dersom tillatelsen krever det eller det er relevant.
 • Andre forhold: Nytt er at det skal rapporteres data for biprodukt (omsatt eller på lager i rapporteringsåret). Videre skal det rapporteres brukt eller lagret PFOS-basert brannskum i rapporteringsåret.
 • Eksport og import av avfall: Rapportering av eksport og import av avfall er ikke lengre en del av rapporteringsskjemaet for landbasert industri. Bedrifter som skal rapportere eksport og import av avfall, skal rapportere dette i et eget skjema via Altinn.
 • Rapportering av energieffektivitet for avfallsforbrenningsanlegg: Energieffektivitet skal rapporteres i prosent og i henhold til EUs formel. Skjemaet er utvidet med to kolonner slik at energieffektiviteten kan rapporteres på begge måtene. Formelen for å beregne energieffektivitet er fastsatt i EUs rammedirektiv for avfall, vedlegg II og R1 med fotnote. Hensikten med denne dobbelrapporteringen er å avklare hvilke forskjeller i resultat disse to metodene gir og om vi etter hvert skal gå over til kun å bruke EUs formel.

Innlogging via Altinn

Klikk her for en rask innlogging til rapporteringsskjemaet, eller bruk følgende metode:

1. Gå inn på www.altinn.no og logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides

2. Klikk på "Skjema og tjenester" i hovedmenyenI nedtrekksmenyen for "Tjenesteeier/etat" velger du Miljødirektoratet

3. Velg " Årlig rapportering av egenkontrollen for landbasert industri (Mdir-001)" eller "Årlig rapportering for deponier (Mdir-002)"Velg hvilken bedrift du skal rapportere for. Både foretaksnummer og bedriftsnummer fungerer. Bedriftsnummer vil likevel være en mer presis angivelse av hvem rapporteringsplikten er knyttet til, og gjør nedtrekkslisten over valg kortere for selskap med mange underenheter.

Innloggingen til skjemaet er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen. Denne veilederen viser også løsningen på fire feil som er vanlige å gjøre i innloggingen, og gir også en kort beskrivelse av funksjonaliteten i skjemaet.

Du kan søke opp organisasjonsnumrene du skal rapportere for på www.brreg.no. En del organisasjoner har flere numre, og det er derfor en fordel å bruke det bedriftsspesifikke nummeret.

Hjelp til innlogging på Altinn

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00-16.00).

Spørsmål til saksbehandler

Saksbehandler er den kontaktpersonen bedriften skal bruke i kontakt med myndighetene. Navn på saksbehandler finner du i informasjonsbrevet som er sendt ut, og vises også nederst på siden når du har logget inn i rapporteringsskjemaet for bedriften du skal rapportere for.

Har du andre spørsmål til skjemaet, ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 03400.

Kontakt

Spørsmål om rapportering rettes til saksbehandler i Miljødirektoratet eller fylkesmannen for den aktuelle bedriften.

Tekniske spørsmål for innlogging eller utfylling av skjemaet skal rettes til:

Tema

Kategori

Relaterte lenker