Miljøkommune.no

Nettstedet miljøkommune.no er et helpemiddel for kommuneansatte i behandling av plan- og miljøsaker.

 

Kommuneundersøkelsen 2008-2010 viste at mange kommuner sliter med å innfri sine forpliktelser. Oppgaver, spesielt innen plan- og miljøområdene, har blitt utført i varierende grad og med varierende resultat.

Miljøverndepartementet tok i 2010 initiativet til et samarbeidsprosjekt som involverte departementet, daværende Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning, som nå sammen utgjør Miljødirektoratet, Statens kartverk, Riksantikvaren og Statens strålevern.

Hvordan fungerer nettstedet?

Målet er å gi de kommuneansatte et saksbehandlingsverktøy som kan bidra til at de sparer tid, og gi visshet om at gjeldende lover og regler har blitt ivaretatt. Innholdet på nettstedet skal dekke plan- og miljøsaker og er inndelt i temainnganger som leder til flere undertema.

Hvert undertema har knyttet til seg et flytskjema, med utfyllende tekst, som gir en trinn-for-trinn forklaring på hvordan saker kan løses. Nettstedet gir også en samlet oversikt over gjeldende lover, forskrifter, veiledere, databaser og kartverk. I tillegg gis ordforklaringer og lenker til andre relevante nettsider.

Nettstedet er spesielt tilpasset saksbehandlere i små og mellomstore kommuner.  Informasjonen presenteres på en presis, kortfattet og brukervennlig måte. Flere kommuner bidrar i prosjektet ved å kvalitetssikre innholdet.

Lanseringsperiode på to år

Den første lanseringen av nettstedet er gjennomført våren 2012. Det er lagt hovedvekt på å få på plass temainngangene. Under Direktoratet for naturforvaltning sine arbeidsområder er to områder, allemannsretten og motorferdsel, videreutviklet med oppgavehjelp. Flere slike vil komme på plass i de to neste lanseringstrinnene, som er ved nyttår i 2012 og 2013.

Fagpersoner i miljøetatene bidrar i å utforme:

  • temainnganger
  • trinn-for-trinn oppgavehjelp
  • maler for brev og skjema til saksbehandling
  • nyheter som angår ansatte i kommuner

Ansvarlig for nettstedet

Miljøverndepartementet eier prosjektet og Miljødirektoratet. Miljøverndepartmentet og alle miljøetatene deltar i styrings- og prosjektgruppene.

Tema