Inngrepsfri natur - kartinnsyn

Her kan du se hvilke områder i Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen) som ikke var direkte berørt av tyngre tekniske inngrep per januar 2013. Kartløsningen er tilrettelagt for Internett av Miljødirektoratet.

Inngrepsfrie naturområder i Norge

Inngrepsfri natur er en arealbruksindikator som viser utviklingstrekk og status for større sammenhengende naturområder i Norge.

Miljødirektoratet oppdaterte arealstatus for inngrepsfri natur per januar 2013. Denne ble publisert i mars 2014. Oppdateringen ble gjort i samarbeid med en rekke myndigheter og dataeiere.

Hvor ligger de inngrepsfrie områdene

Inngrepsfrie naturområder er områder som ligger en kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre, tekniske inngrep, som for eksempel veier, større kraftledninger, jernbane og vannkraftmagasin. I kartløsningen kan du se hvilke områder som ikke var berørt av tyngre tekniske inngrep per januar 2013.

Rapportere om feil eller nytt inngrep i kartet

I kartløsningen for fastlandet kan det rapporteres om feil i kartet fra før 2013 eller meldes inn tyngre inngrep foretatt etter desember 2012. Mulige feil og nye inngrep tegnes direkte inn i kartet der det aktuelle inngrepet befinner seg. I tillegg blir den som registrerer, bedt om å gi informasjon om det aktuelle inngrepet. Alle rapporteringer vil bli gjennomgått og kvalitetssikret av Miljødirektoratet.

Beregne konsekvensene av et inngrep som berører inngrepsfri natur

Kartløsningen gir også brukeren mulighet til å beregne konsekvensene av et planlagt inngrep som berører inngrepsfri natur. Når brukeren registrerer et potensielt inngrep/tiltak i kartet - i form av f.eks. en vei, vil en få opp en bortfallsrapport som synliggjør hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for inngrepsfri natur. Bortfallsrapporten får en unik url-adresse, og kan lastes ned flere ganger om ønskelig.

Kildehenvisning:
Miljødirektoratet.INON.01.2013.

Tema

Kategori