Klimatiltak i 2018-rapportering om Norges klimalov

Lov om klimamål (klimaloven) lovfester Norges klimamål for 2030 og 2050 og trådte i kraft 1. januar 2018. Regjeringen må rapportere årlig til Stortinget om arbeidet for å nå klimamålene. 

Som en del av rapporteringen må regjeringen synliggjøre sektorvise utslippsbaner innenfor ikke-kvotepliktig sektor. I regjeringens rapportering om klimaloven for 2018 vises slike utslippsbaner, som består av en rekke ulike tiltak for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp.

Beskrivelse av klimatiltak inkludert i klimalovrapporteringen for 2018 (PDF)

Innhold


1. Innledning

2.  Transportsektoren

3.  Jordbrukssektoren

4.  Energiforsyning

5.  Ikke-kvotepliktig industri

6.  Ikke-kvotepliktig petroleum

Tema

Relaterte lenker