Skog og skogskjøtsel kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Foto: Torbjørn Moen/Norsk Bildebyrå

Skog

Skogen i Norge er viktig i klimasammenheng ved at den årlig tar opp en CO2-mengde som tilsvarer over halvparten av våre samlede årlige utslipp av klimagasser. I tillegg er bærekraftig bruk av skogressurser en viktig kilde til fornybar energi og til trematerialer som kan erstatte mer klimabelastende materialer. Skogøkosystemet lagrer også store karbonmengder, og har viktige funksjoner for å dempe negative effekter av klimaendringer.

«Planting av skog på nye arealer som klimatiltak»

Et treårig pilotprosjekt for planting av skog på nye arealer som klimatiltak.

Hensikten med tiltaket er å øke karbonopptaket i skog gjennom planting av skog på nye arealer.

Formålet med pilotfasen er å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljø-kriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering av tiltaket. 

Pilotfasen baseres på rapporten Planting av skog på nye arealer som klimatiltak – Egnede arealer og miljøkriterier (M-26, 2013).

 

Skogens rolle i klimasammenheng

Skog ansees som en viktig ressurs i klimasammenheng, og all skog i Norge er forvaltet, enten for produksjon, friluftsliv eller vern. Skog og skogskjøtsel kan bidra til å redusere klimagassutslippene både indirekte og direkte, dermed har skogen en nøkkelrolle i å redusere mengden klimagasser i atmosfæren. I tillegg til at skogen direkte fjerner klimagasser fra atmosfæren ved å fungere som karbonsluk og –lager kan forvaltning av skogen redusere klimagassutslippene som skyldes avskoging og skogforringelse. Ved å benytte skog til treprodukter og bioenergi kan bruk av fossil energi, som er en betydelig kilde til klimagassutslipp, reduseres.

Norsk skog som klimabidrag i internasjonale forpliktelser

Utslipp og opptak av klimagasser fra menneskelig aktivitet i sektoren ‘Skog og andre landarealer’ rapporteres årlig til FNs Klimakonvensjon, og Norges klimagassregnskap danner grunnlag for om vi har møtt våre internasjonale forpliktelser i henhold til Kyoto-protokollen. Regnskapet fra sektoren kommer i tillegg til regnskapet for de andre sektorene i utslippsregnskapet (industri, jordbruk, bygg med flere).

Opptak og utslipp av klimagasser i regnskapet for ‘Skog og andre landarealer’ rapporteres fra arealkategoriene beite, bebyggelse, annen utmark, dyrket mark, skog, vann og myr og karbonlagring i treprodukter. Nettoopptaket av klimagasser fra ‘Skog og andre landarealer’ var 26,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2013 (NIR, 2015). Nettoopptaket av klimagasser er forventet å reduseres utover århundret ettersom store mengder skog som ble plantet rundt 1950-årene når hogstmoden alder i løpet av de neste tiårene.

Tiltak for økt opptak og redusert utslipp av CO2

Miljødirektoratet gir faglige vurderinger av tiltak for økt opptak og redusert utslipp av CO2. Tiltakene «Planting av skog på nye areal som klimatiltak», «Gjødsling av skog som klimatiltak», «Skogplanteforedling», «Økt plantetetthet» og «Stans i nydyrking av myr» ble utredet i Klimakur 2020. Analysene som ligger til grunn for tiltakene har fokusert på opptak og utslipp av CO2 i levende biomasse.

Tiltakene «Planting av skog på nye areal» og «Gjødsling av skog som klimatiltak» er videre utredet i egne rapporter, og et pilotprosjekt for planting av skog i tre av landets fylker er iverksatt.

I Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030 - Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling omtales følgende mulige framtidige skogtiltak; redusert avskoging, forynge gran under lavskjerm av bjørk, oppfylling av foryngelsesplikten, unngå hogst i ung produksjonsskog, forlenget omløpstid, tynning, utnyttelse av hogstavfall (GROT), skånsom markberedning og redusert uttak av torv. Det gis en vurdering av mulig potensial for økt opptak eller redusert utslipp av klimagasser, samt mulige effekter på naturmangfold og andre miljøverdier ved disse tiltakene.

Pilotfase «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak»

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har, på vegne av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet, satt igang arbeidet med en treårig pilot for implementering av planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Fylkene Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland deltar i pilotprosjektet, og skal i perioden fra 2015 til 2018 plante skog på nye arealer som klimatiltak.