En viktig del av kommunens klimaarbeid er å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, og bruk av energi i kommunen. Foto: John Petter Reinertsen.

Lokale klimatiltak

Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå energieffektivisering og -omlegging. Gjennom kommunens ulike roller som myndighet, eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver kan kommunene bidra betydelig til å redusere utslippene. Disse virkemidlene samordnes gjennom kommunenes klima- og energiplanlegging som er forankret i statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Kommunen kan selv avgjøre om de ønsker en egen klima- og energiplan, eller integrere klima- og energiplanlegging i øvrige planverk.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker