Klimagassutslipp

Klimagasser og konsentrasjonene av disse gassene i atmosfæren påvirkes av menneskelig aktivitet. Av disse bidrar utslipp av CO2 mest til drivhuseffekten. Fluorgasser er blant de sterkeste kjente klimagassene, disse fremstilles industrielt. Miljødirektoratet arbeider for å redusere utslippene av klimagasser ved bl.a. å forvalte og håndheve klimakvoteloven, forurensningsloven og produktkontrolloven. 

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy