All kvotepliktig industri må søke Miljødirektoratet om tillatelser til kvotepliktige utslipp. Foto: iStockPhoto

Kvotepliktig industri

Klimakvotesystemet omfatter både petroleumsvirksomhet og landbasert industri i Norge. Følgende bransjer må svare kvoter for sine kvotepliktige utslipp i Norge: treforedling, fjernvarme, gasskraftverk, gassterminaler, offshorefelt, raffinerier, mineralsk produksjon, stålproduksjon, aluminium, ferrolegering, kjemisk industri og noe annen industri.

Det er primært utslippene av karbondioksid (CO2) som reguleres gjennom klimakvoter, samt utslipp av lystgass (N20) fra salpetersyreproduksjon og perfluorkarbon (PFK) fra produksjon av primæraluminium.

 

Kvotesystemet gjelder følgende aktiviteter:

 • forbrenning (over 20 MW)
 • raffinering av mineralolje
 • røsting og sintring av jernmalm
 • produksjon av støpejern og stål
 • sement og kalkproduksjon
 • glass, glassfiber og keramiske produkter
 • treforedling
 • N2O fra kunstgjødselproduksjon
 • offshore petroleumsvirksomhet
 • CO2 og PFK fra aluminiumproduksjon
 • CO2 fra produksjon av ferrolegeringer og petrokjemisk industri
 • utslipp i forbindelse med fangst og lagring av CO2
 • mineralull

Kvoteplikten for industri er definert i klimakvoteforskriftens §1-1.

Relevant regelverk og veiledningsmateriell

Tjenester og verktøy