Vern over landegrensene

Det pågår et omfattende internasjonalt arbeid med å verne naturområder. Flere av Norges verneområder regnes som så viktige at de har fått internasjonal status.

Verdens første internasjonale naturvernorganisasjon ble dannet i 1922 og het Det internasjonale råd for fuglevern (ICBP). Naturvernarbeidet over landegrensene kom for alvor i gang i 1948 ved opprettelsen av Verdens Naturvernunion (IUCN).

Siden den gang er det stiftet en rekke viktige organisasjoner. En av de mest kjente er Verdens Naturfond (WWF) som ble stiftet i 1960.

Internasjonale konvensjoner

Samarbeid om vern av natur over landegrenser har resultert i viktige internasjonale konvensjoner, det vil si avtaler som medfører bindende forpliktelser for de land som slutter seg til den.

Noen av de mest kjente er Ramsarkonvensjonen (1975), for beskyttelse av våtmarksområder, og Bernkonvensjonen (1979), for beskyttelse av ville dyr og planter og deres levesteder i Europa. Det er opprettet 37 Ramsar-områder i Norge.

Du finner mer informasjon om disse og andre konvensjoner med betydning for arbeid med verneområder på våre nettsider om internasjonale avtaler.

Økologiske nettverk

En av forpliktelsene til Bernkonvensjonen er å opprette et nettverk av viktige områder for biologisk mangfold i Europa, kalt Emerald network. Svært mange av verneområdene i Norge kvalifiserer for å være med i dette nettverket. Det pågår nå et omfattende arbeid med å foreslå hvilke norske verneområder som bør være med i nettverket. Det tidligere Direktoratet for naturforvaltning utarbeidet en rapport om dette.

Verdensarvkonvensjonen

Verdensarvkonvensjonen (1975) er en global avtale om å beskytte verdens kultur- og naturarv. Norge sluttet seg til denne avtalen i 1977, og vi har fem steder på verdensarvlista. For to av disse områdene, Vegaøyan (2004) og Vestnorske fjordlandskap (2005), står verneområdene helt sentralt og de utgjør nesten hele det beskyttede området.

Relaterte lenker