Vern før og nå

Norge vernet for første gang natur i 1884. Siden den gang har vernearbeidet blitt lovfestet gjennom flere lover, og sist gjennom naturmangfoldloven av 2009.

Det første stortingsvedtaket om vern av natur ble fattet 24. april 1884 og gjaldt statens kjøp av Laurvig bøgeskov i Vestfold. En lov om naturfredning ble fastsatt av Stortinget i 1910. Denne loven ble avløst av en ny i 1954. De aller fleste vernevedtak er fattet etter naturvernloven av 1970.

Rondane var den første nasjonalparken

I tiden frem til 1975 var vernearbeidet i hovedsak fokusert på naturminner, som gamle trær og arter. Et viktig unntak var Statens Naturvernråds nasjonalparkutredning fra 1964, som omfattet et forslag til 16 nasjonalparker.

Rondane nasjonalpark ble opprettet i 1962 og var Norges første. Den andre var Børgefjell nasjonalpark, som kom i 1963.

Fylkesvise verneplaner

Da Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972, fikk Norge et apparat som kunne arbeide effektivt med områdevern. Fra og med 1975 ble arbeidet med fylkesvise verneplaner for de mest truede naturtypene (våtmarker, edelløvskoger, myrer og områder med sjøfuglkolonier) prioritert og satt i system over hele landet. Dette arbeidet er i all hovedsak fullført.

Nasjonalparkplanen

Arbeidet med å opprette nasjonalparker er forankret i St.meld. nr. 62 (1991 – 1992) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge. Den gir rammer for både nye og utvidelser av eksisterende nasjonalparker.

Gjennomføringen av nasjonalparkplanen er i all hovedsak fullført.

Skogvern

Bevaring av et representativt utvalg av norsk natur og store sammenhengende naturområder står sentralt i skogvernet. I tillegg er bevaring av sjeldne naturtyper og leveområder for truede arter viktig.

Rammene for skogvernet er forankret St.meld. nr. 40 (1994-95) Opptrapping av barskogvernet fram mot år 2000 og St.meld. nr. 25 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

Marin verneplan

Det skal lages et nettverk av marine beskyttede områder. Hensikten er å ta vare på marine naturverdier og økosystemer og dekke variasjonsbredden i norsk marin natur. Arbeidet med marin verneplan er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom flere sektorer. Det har pågått siden 2002 .  

Ny naturmangfoldlov i 2009

Naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009. Det er den mest omfattende og viktigste loven om forvaltning av norsk natur noensinne. Naturmangfoldloven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur, eller som fatter beslutninger med konsekvenser for natur.

Arbeidet med områdevern er i hovedsak videreført i naturmangfoldloven, men det er tettere integrert med annen naturforvaltning. Det er gjort flere moderniseringer for å styrke vernearbeidet og for å sikre bedre forutsigbarhet og klarhet for de som blir berørt av slike vedtak.

Alle vedtak om områdevern etter naturvernloven av 1970, og tidligere naturvernlover, gjelder fortsatt.