Tilrådning Lomsdal-Visten nasjonalpark og Strauman landskapsvernområde

Her presenteres det tidligere Direktortatet for naturforvaltning sin tilrådning om opprettelse av Lomsdal-Visten nasjonalpark i Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner, og Strauman landskapsvernområde i Vevelstad kommune. Begge områdene ligger i Nordland fylke.

Direktoratet for naturforvaltning har oversend til Miljøverndepartementet sin tilrådning om vern av følgende områder:

Lomsdal-Visten nasjonalpark på ca. 1115,9 km2.  Av dette er 101,87 km2 vernet fra før i de tre eksisterende barskogsreservatene Skjørlægda, Laksmarkdalen og Strompdalen. Det foreslås at vernet av reservatene opphevet ved etablering av nasjonalparken og at områdene innlemmes i nasjonalparken. 9,1 km2 av den foreslåtte nasjonalparken er sjøareal.

Strauman landskapsvernområdepå ca. 32,4 km2. Den foreslåtte nasjonalparken vil sammen med landskapsvernområdet bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde og et variert kystlandskap fra fjord til fjell på Helgeland. Landskapet er storslått og området har flere spesielle grotter og karstformer. Det er registrert flere svært viktige naturtyper og 44 rødlistearter. Dyrelivet i området er representativt for det som finnes på Helgeland, men uvanlig høye forekomster av sjeldne og sårbar rovfugl må fremheves. Her er unik vassdragsnatur med fem varig verna vassdrag.

Vern av Strauman landskapsvernområde gjør at en får tatt vare på et stort skogkledd dalføre fra fjord til høyfjell med variert vassdragsnatur, særegne tidevannsstraumer og vannøkologiske forhold.