Tilråding skogvern vinter 2016

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av sju nye naturreservater i skog i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Alle områdene ligger i Østfold fylke. Fire av områdene inngår i ordningen med frivillig vern av privateid skog, mens et område ligger på Statskog SFs grunn og de øvrige to ligger på grunn som eies av Miljødirektoratet.