Tilråding skogvern vår 2011

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltnings (DN) sin tilråding i forbindelse med vern av skog. Tilrådingen omfatter 17 områder, hvorav 16 områder er framkommet gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I tillegg omfatter tilrådingen forslag om utvidelse av Lundsneset naturreservat i Halden og Aremark kommuner.