Tilråding skogvern sommer 2016

Miljødirektoratet tilrår vern av 33 områder med totalt ca. 55,7 km2 nytt verneareal, hvorav ca. 40 km2 er produktiv skog. Alle områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog med unntak av deler av to områder som ligger henholdsvis på Statskog SFs og på Opplysningsvesenets fonds grunn.