Tilråding skogvern september 2019

Vedlagt oversendes Miljødirektoratets tilråding i forbindelse med vern av skog. Tilrådingen omfatter forslag om vern av 47 naturreservater i skog i medhold av naturmangfoldloven (lov om forvaltning av naturens mangfold). 31 av områdene er nye naturreservater og 16 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservater.

Tema