Tilråding skogvern høsten 2017

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av 54 nye naturreservater i skog i medhold av Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).