Tilråding skogvern høst 2016

Miljødirektoratets tilråding  omfatter 20 områder. Et område ligger på Opplysningsvesenets fonds grunn, mens de øvrige områdene inngår i ordningen med frivillig vern av privateid skog. Et område, Hemna, omfatter noe statlig areal idet eiendommen Hemna statskog er kjøpt av Miljødirektoratet. Det er forslag om opphevelse av 7 eksisterende verneforskrifter. Tilrådingen omfatter ca. 68 km2 nytt verneareal, hvorav ca. 42,5 km2 er produktiv skog.