Tilråding skogvern høst 2012

Her er tilrådingen i forbindelse med vern av skog, som ble gitt av Direktoratet for naturforvaltning høsten 2012. Tilrådingen omfatter 20 områder, alle framkommet gjennom ordningen med frivillig vern av skog.