Tilråding skogvern august 2018

Miljødirektoratet tilrår overfor Klima- og miljødepartementet forslag om vern av 27 naturreservater i skog i medhold av naturmangfoldloven (lov om forvaltning av naturens mangfold). 15 av områdene er nye naturreservater, 12 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservater.