Tilråding skogvern april 2018

Miljødirektoratet tilrår opprettelse av 11 naturreservater i skog i medhold av Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).