Tilråding for vern av områder på Bygdøy

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om vern av Dronningberget naturreservat og Hengsåsen naturreservat på Bygdøy i Oslo kommune. De to foreslåtte naturreservatene har et samlet areal på ca. 250 daa. Hele verneplanen for Oslo og Akershus omfatter etter dette et samlet areal på ca. 5,13 km2, hvor sjøarealet utgjør ca. 0,68 km2.

Opprinnelig verneplan for indre Oslofjord, delplan Oslo og Akershus, omfattet 41 områder, men behandlingen av fire områder på Bygdøy ble utsatt. Vår tilråding gjelder disse fire siste områdene: Dronningberget, Hengsåsen, Kongeskogen og Thulstrupløkka/Rodeløkka.

Vi tilrår ikke vern av Kongeskogen og Thulstrupløkka/Rodeløkka etter naturmangfoldloven.

Vedlegg:

Kontaktpersoner:

Knut Fossum
seksjonssjef,
tlf: 73580832

Kjell Tore Hansen
rådgiver,
tlf: 73580838