Sjunkhatten nasjonalpark

Her presenteres det tidligere Direktortatet for naturforvaltning sin tilrådning om opprettelse av Lomsdal-Visten nasjonalpark i Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner, og Strauman landskapsvernområde i Vevelstad kommune. Begge områdene ligger i Nordland fylke.

Det tilrådes at opprinnelig grense følges i et område nord for Hola i Øvre Valnesfjord, samt at Sjunkan fortsatt er innenfor verneområdet. Området nord for Hola ligger i et av de tetteste grotte- og karstområdene i landet. Sikring av grotter og karstforekomster er et viktig formål med opprettelsen av verneområdet.

Sjunkan ligger i et område som har både høye nasjonale landskapsverdier og nasjonale landskapsverdier. Her er det regionalt viktige geologiske forekomster, naturtypelokaliteter med skog, samt at framtredende natur- og kulturverdier er godt representert gjennom viktige bidrag fra det tradisjonelle jordbrukslandskapet.