Opprettelse av Làhku nasjonalpark i Beiarn, Gildeskål og Meløy kommuner, Nordland fylke

Her presenteres det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om opprettelse av Làhku nasjonalpark i Beiarn, Gildeskål og Meløy kommuner, Nordland fylke. Verneforslaget omfatter et areal på ca. 188 km2.  Av totalarealet er nær 100 prosent statsgrunn på Statskog SF sin grunn. Det er en privat eid festetomt ved Kårvatnet.