Tilrådning for opprettelse av Gaupesteinmarka naturreservat

Her presenter vi det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin tilrådning om opprettelse av Gaupesteinmarka naturreservat i kommunene Hobøl, Ski og Enebakk i Østfold og Akershus fylker i medhold av lov om forvaltning av naturens mangfold. Området faller inn under ordningen med frivillig vern av skog.

Tilrådningen omfatter ca 6,6 km2 nytt verneareal, hvorav ca 5,2 km2 er produktiv skog.

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og relativt lite påvirket skog- og landskapsområde, som representerer fattige til middels rike skogtyper med gran og furu i lavereliggende trakter over marin grense i Sørøst-Norges grunnfjellsstrøk. Området har særskilt betydning for biologisk mangfold. Området har stor verdi for naturopplevelse og friluftsliv.

DNs oversendelsesbrev til Miljøverndepartementet (MD)

DNs tilrådning til MD

Fylkesmannens tilrådning - kart